• Mecanització de tot tipus d’assentament segons Nou Pla General Comptable
  • Anàlisi patrimonial del balanç
  • Anàlisi financera del compte de pèrdues i guanys
  • Seguiment principals variables dels estats financers
  • Previsions de tancament
  • Càlcul amortitzacions comptables i fiscals
  • Confecció i presentació Llibres Comptables
  • Confecció i presentació Comptes Anuals
  • Assistència en auditoria comptable
  • Comptabilitat de financera i de costos
assessorament laboral miro