Assessorament laboral i
de Seguretat Social

 • Confecció fulls de salaris i resum de costos
 • Liquidació Seguretat Social
 • Aplicació dels convenis col·lectius de treball
 • Altes, baixes treballadors Seguretat Social
 • Comunicats d’accidents de treball
 • Confecció contractes de treball, modificacions condicions contractuals, sancions i cartes acomiadament
 • Prestacions Seguretat Social
 • Intervenció davant els organismes d’Inspecció de Treball i Organismes Oficials
assessorament laboral i de seguretat social miro

Assessorament comptable

 • Mecanització de tot tipus d’assentament segons Nou Pla General Comptable
 • Anàlisi patrimonial del balanç
 • Anàlisi financera del compte de pèrdues i guanys
 • Seguiment principals variables dels estats financers
 • Previsions de tancament
 • Càlcul amortitzacions comptables i fiscals
 • Confecció i presentació Llibres Comptables
 • Confecció i presentació Comptes Anuals
 • Assistència en auditoria comptable
 • Comptabilitat de financera i de costos
assessorament laboral miro

Assessorament fiscal

 • Confecció i tramitació de les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals
 • Confecció declaracions informatives, recapitulatives, estadístiques,…
 • Confecció Declaració Renda i Patrimoni
 • Confecció Impost de Societats
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Confecció i tramitació escrits, al·legacions i recursos reposicions davant l’Administració
 • Assistència en comprovacions, revisions i inspeccions tributàries
assessorament fiscal miro

Gestoria administrativa

 • Matriculacions vehicles nous i d’importació
 • Transferències  – canvis de titularitat
 • Permís de conducció
 • Duplicats
 • Targetes de transport (altes, renovacions,…)
gestoria administrativa

Mercantil

 • Constitució i creació de societats
 • Canvis estatuts socials d’entitats mercantils
 • Dissolucions de societats
 • Assistència a Juntes, confecció actes,…
mercantil miro

Assegurances

 • Família-llar
 • Vehicles
 • Assegurances de Vida, Estalvi, Jubilació,…
 • Multirrisc indústries, pimes, comerç,…
 • Accidents
 • Responsabilitat Civil
 • Protecció Jurídica
Assegurances miro